TINH TÚY BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐATINH TÚY BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

TIỂU SỬ Bản kinh Tinh Tuý Bát Nhã Ba La Mật Đa

Bản kinh Tinh Tuý Bát Nhã Ba La Mật Đa đã được Milam Sudhana kính cẩn chuyển ngữ từ Phạn ngữ qua Việt ngữ dựa trên phiên bản lá cọ Horyu-ji (đối chiếu các dị bản Phạn-Anh). Bản Việt ngữ do Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải hiệu đính và hoàn thiện vào ngày 8/8/2019 tổng cộng gồm có 385 chữ.

Bản kinh Tinh Tuý Bát Nhã cổ xưa được viết trên lá cọ này hiện đang được lưu giữ ở Viện Bảo Tàng Quốc Gia Nhật Bản tại Tokyo từ thế kỷ thứ 7 tới nay, có nghĩa là đã hơn 1.500 năm. Theo các nhà nghiên cứu thì đây là bản kinh Bát Nhã chuẩn và lâu đời nhất trên thế giới.

Bản kinh Bát Nhã Việt ngữ này lời lẽ rất mộc mạc, rất chất phát, văn nghĩa khúc chiết và sáng tỏ hiển lộ được cốt tủy của Bát Nhã. Đây là một bản kinh ngắn rất hiện thực, rất có giá trị đối với đời sống tâm linh của chúng ta và chúng sanh trong pháp giới mười phương.

Bản Tinh Tuý Bát Nhã giảng giải là do Ban Biên Tập chùa Long Hương ghi lại những lời giảng của Sư Phụ, sau đó đã được Sư Phụ Thích Tuệ Hải kiểm duyệt và hiệu đính trở lại.

Để đáp ứng với tâm cầu học Chánh pháp của chư Tăng Ni và quý Phật tử gần xa, chùa Long Hương đã trân trọng ấn tống bộ sách này mong Chánh pháp Đức Phật sẽ được lan rộng khắp nơi.

Cầu nguyện cho tất cả kẻ thấy người nghe được ân triêm phước lạc.
Mong rằng người học được kinh Tinh Tuý Bát Nhã đủ khả năng thừa đương sự việc trọng đại ngay hiện tiền này.

SỰ KIỆN HOẰNG PHÁP TT.HẢI- PHẬT SỰ LỢI SANH

Kinh bat nha 1000x516 1

KINH TINH TÚY BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

TINH TÚY BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
(CỐT TỦY CỦA TRÍ TUỆ TOÀN HẢO SIÊU VIỆT
HOÀN TOÀN VƯỢT THOÁT)
Cung kính đảnh lễ Bậc Toàn Trí [Toàn Giác].
Đấng tôn quý giác hữu tình Quán Tự Tại,
ngay khi thâm nhập Bát nhã ba la mật đa, thông
thấu toàn bộ năm uẩn và tỏ tường tự thể của năm
uẩn là Không.
Này Xá Lợi Phất, ngay hiện tiền này, sắc chính
là Không, Không chính là sắc, sắc chẳng khác
Không, Không chẳng khác sắc, cái gì là sắc, cái đó
chính là Không; cái gì là Không, cái đó chính là sắc,
thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế.
Này Xá Lợi Phất, ngay đây tất cả các pháp đều
hiển lộ từ Không tướng, không sanh, không diệt,
không nhơ, không nhiễm, viên mãn tròn đầy.
Cho nên, Xá Lợi Phất, trong Không tướng ấy,
không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt,
tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương,
vị, xúc, pháp; không có nhãn giới, cho đến không có
ý thức giới; không có tri thức, không có vô minh,
không có đoạn tận tri thức, cũng không có đoạn tận
vô minh, cho đến không có già chết và cũng không
có đoạn tận già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo;
không có trí và không có chứng đắc.
Cho nên, bậc giác hữu tình y như Bát nhã ba
la mật đa, hiển hiện an nhiên, tâm không ngăn ngại.
Do tâm không ngăn ngại nên không sợ hãi, vượt
thoát mê lầm ảo tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn.
Hết thảy chư Phật trong ba thời, thường hiển
hiện Bát nhã ba la mật đa, đạt được đạo quả Vô
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
Vì vậy, nên biết: Bát nhã ba la mật đa là trí
tuệ lớn, là trí tuệ của đại giác, là trí tuệ vô thượng,
là trí tuệ vô song, vượt thoát hết thảy mê lầm khổ
não, chân thật không hư dối.
Cho nên thuyết Bát nhã ba la mật đa chính là
cảnh giới chân thật: Vượt rồi, vượt rồi, vượt thoát
rồi, hoàn toàn vượt thoát rồi, giác ngộ, ta bà ha.

Tinh túy Bát nhã ba la mật đa kết thúc ở đây.
Theo lời chỉ dạy của Ân Sư, bài Bát Nhã Tâm Kinh đã được Milam Sudhana
kính cẩn chuyển từ Phạn ngữ qua Việt ngữ dựa trên phiên bản lá cọ Horyu-ji (đối
chiếu với các dị bản). Bản Việt ngữ do Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải nhuận bút và hoàn
thiện vào ngày 8/8/2019.
Để hội đủ duyên lành được khai trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật Đa, hãy thường
xuyên đọc tụng bản kinh Bát Nhã này và nên truyền bá rộng khắp, để cho mọi người
được đầy đủ thiện duyên khai trí tuệ Bát Nhã Ba La Mậ Đa. Đó là nghĩa cử cao cả để
vun bồi phước đức thiện căn của mình trong hiện tại và tương lai, sớm đạt được đạo
quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

(Lời khuyến tấn của Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải – Trụ Trì Chùa Long Hương)

 

bảng giá

bảng giá

Tinh Tuý Bát Nhã Ba La Mật Đa